lv | ru | en

Atsauksmes

Jums ir iespēja izteikt savu viedokli par mūsu piedāvātajām mācībām, e-pasts: info@letija.lv

Vēlos pateikties MC Letija par labi organizēto semināru un lektorei Ingai Milēvičai par profesionāli novadīto lekciju "Lietišķā retorika".
Paldies I.Milēvičai par kvalitatīvi sagatavoto prezentāciju, piemēriem un dalīšanos pieredzē.
Seminārā papildināju zināšanas ar jaunu, noderīgu informāciju, kuru varēšu izmantot savā darbā.
Vēlu veiksmi un daudz gandarītu semināru dalībnieku arī nākotnē.
Cieņā
I.Dzintars, LR Saeima

Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar mag.psih. Olgu Kārkliņu un mācību centru Letija MC organizēja semināru par komunikācijas prasmēm darbā ar dažādām klientu grupām. Muzeja gidi dalījās ar savu pieredzi, sadarbojoties gan ar dažādām skolēnu grupām, gan daudzveidīgiem muzeja apmeklētājiem. Olga Kārkliņa izklāstīja gan komunikācijas teoriju, atklājot pozu un žestu nozīmi, gan dalījās ar komunikācijas tehnikām un sniedza savus patiesi vērtīgos padomus darbam ar ikvienu no grupām, ko aplūkojām. Kopumā jāsaka, ka tas bija ļoti draudzīgs pieredzes stāstu apmaiņas vakars, ko papildināja plašs pasniedzējas zināšanu loks. Paldies viņai un “Letijai” par iespēju to visu noklausīties. Ceram uz iespējamu sadarbību arī nākotnē!
Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki

Grobiņas novada dome
Budžeta iestāžu grāmatvedība praktiskās situācijās
Lektore: mg. oec. Inga Veide
Vēlreiz paldies par ļoti jaukajiem un vērtīgajiem grāmatvežu semināriem! Šodien saņēmu uzslavu no priekšsēdētāja par ideju tos organizēt un par reālo norisi.
Paldies par sadarbību!
Šodien saņēmu arī pateicības e-pastu par semināru no Vaiņodes pašvaldības un interesi arī uz turpmāku semināru apmeklējumu pie mums. Patīkami, ja mūsu pūles tiek novērtētas. Jūs ļoti profesionāli piedāvājāt mums šo iespēju!
Ilva Markus-Narvila, Grobiņas novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja

ERGO Insurance SE Latvijas filiāles un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles darbinieki
Profesionālā izdegšana, tās novēršanas iespējas
Lektore: Mag. Psyh. Olga Kārkliņa, praktizējoša klīniskā psiholoģe
 • Seminārs ļoti noderīgs – kā strādāt ar sevi, kā mainīt savu domāšanu, novērtēt savu atbildības līmeni.
 • Kursa saturā vajadzētu izmantot vēl vairāk piemērus un analīzi no reālās dzīves situācijām.
 • Vēlētos garāku semināru, lai varētu izanalizēt vairāk.
 • Novēlam pasniedzējai Olgai Kārkliņai daudz pozitīvu un atsaucīgu klausītāju!
 • Paldies par ne tikai darbam, bet arī privātajai dzīvei noderīgu semināru!
  Gribu pasniedzējai un visam Letija kolektīvam novēlēt neizdegt!

Ikšķiles novada dome
Lietišķā tekstveide - normas un ieteikumi
Lektore: Dr. philol. , doc. Inta Urbanoviča, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Liels paldies par lielisko semināru! Esam ļoti apmierināti gan ar semināra organizēšanas procesu, gan semināra saturu.  Zinoša, pieredzējusi un atraktīva pasniedzēja, kas spēj noturēt auditorijas uzmanību un pasniegt jebkuru tēmu interesanti un saistoši.
Ar "Letiju" ceram sadarboties vēl!
Ar cieņu, Ruta Kalniņa, Ikšķiles novada pašvaldības personāla speciāliste

A/SLatvenergo
Lietišķā tekstveide - normas un ieteikumi
Lektore: Dr. philol. , doc. Inta Urbanoviča, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Jau vairākus gadus izglītojam savus darbiniekus Mācību centrā LETIJA.
Īpašs paldies lektorei Intai Urbanovičai par aizrautīgo, atraktīvo un interesanto lekciju!
Semināra programmā apkopots bagātīgs materiāls par latviešu lietišķās valodas tekstu veidošanas un pareizrakstības normām. Patīkami, ka programmā iekļautie jautājumi tiek izskatīti, analizējot konkrētus valodas prakses piemērus. Saņēmām arī atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem un ieteikumus, kur varam gūt nepieciešamo informāciju ikdienā. Iesakām I.Urbanovičas vadīto semināru noklausīties visiem, kas vēlas uzlabot savas zināšanas latviešu literārās valodas normu izpratnē un specializējas lietišķo tekstu veidošanā.

Paldies par organizētajiem semināriem, vienmēr ar prieku apmeklēju LETIJAS rīkotos seminārus!
Lai visiem Jūsu darbiniekiem un lektoriem gaiši un priecīgi Ziemassvētki! Veiksmi jaunajā gadā!
Ar cieņu,
Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre Velta Vigovska

Paldies par kursiem!
Vienmēr ir patīkami justies nepieciešamam, kas raksturīgs Jūsu pasākumu organizācijai!
Lana Ozoliņa, VID Arhīvs

A/S Latvenergo
Lietišķā tekstveide - normas un ieteikumi
Lektore: Dr. philol. , doc. Inta Urbanoviča, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Esam pateicīgi LETIJAS programmu direktorei Gundegai Eglītei par atsaucību, atrodot mums piemērotāko laiku semināra "Lietišķā tekstveide - normas un ieteikumi" norisei.
Īpaši paldies lektorei Intai Urbanovičai par aizrautīgo, atraktīvo un interesanto lekciju!
Semināra programmā apkopots bagātīgs materiāls par latviešu lietišķās valodas tekstu veidošanas un pareizrakstības normām. Patīkami, ka programmā iekļautie jautājumi tiek izskatīti, analizējot konkrētus valodas prakses piemērus. Saņēmām arī atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem un ieteikumus, kur varam gūt nepieciešamo informāciju ikdienā. Iesakām I.Urbanovičas vadīto semināru noklausīties visiem, kas vēlas uzlabot savas zināšanas latviešu literārās valodas normu izpratnē un specializējas lietišķo tekstu veidošanā.
Ieva Vinniņa, Projektu vadītāja, Klientu apkalpošanas attīstības daļa
Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcija

Atsauksme par semināra
Komunikācijas specifika un veiksmīgas sadarbības veidošana, sarunājoties ar klientu pa telefonu
organizēšanu
Lektore: Mag. Psyh. Olga Kārkliņa, praktizējoša klīniskā psiholoģe
Zāļu valsts aģentūra pateicas par „ Letija MC” speciālistu profesionalitāti un atsaucību, organizējot apmācības „Komunikācijas specifika un veiksmīgas sadarbības veidošana, sarunājoties ar klientu pa telefonu” aģentūras darbiniekiem. Īpaša pateicība programmu direktorei Gundegai Eglītei par atsaucību un ieguldīto laiku un darbu, lai apmācību programma būtu noderīga tieši Zāļu valsts aģentūras darbinieku profesionālajai attīstībai.
Kopumā Zāļu valsts aģentūras darbinieki pozitīvi novērtē apmācības sagatavoto programmu, kas bija pietiekami plaša, lai iegūtu teorētiskās zināšanas par komunikāciju metodēm, sarunājoties pa telefonu. Darbinieki novērtē, ka tika sniegtas metodes, kuras ir pietiekoši universālas, lai pielietotu dažāda veida profesionāļi ikdienas sarunās ar sadarbības partneriem par dažādiem jautājumiem. Arī izdales materiāli ir ļoti noderīgi, lai pēc semināra varētu vēlreiz pārdomāt dzirdēto informāciju un saprast, kuras metodes varētu pielietot un kā veiksmīgāk to darīt.
Zāļu valsts aģentūra novērtē, ka apmācības pasniedza praktizējoša klīniskā psiholoģe, kura spēj sniegt praktiskus piemērus, ar kādām situācijām var nākties saskarties, strādājot ar klientiem. Lektore Olga Kārkliņa spēj vienkārši un skaidri izstāstīt svarīgāko informāciju, iesaista darbiniekus diskusijās un rosināt kopīgi analizēt metožu piemērotību dažādās situācijās.
Zāļu valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību vadītājs Toms Noviks

Profesionālā izdegšana, tās novēršanas iespējas
Lektore: Mag. Psyh. Olga Kārkliņa, praktizējoša klīniskā psiholoģe
„2012. gada 11. septembrī Semināru un konsultāciju centrs Letija organizēja apmācību  „Profesionālā izdegšana, tās novēršanas iespējas” divdesmit Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra sociālās jomas speciālistiem.
No darbiniekiem saņemtas vislabākās atsauksmes par semināru. Pasniedzēja Olga Kārkliņa aizvien atrod jaunus risinājumus un dažādas pieejas profesionālās izdegšanas jautājumam, kas tik atktuāls sociālajā jomā strādājošiem. Semināra saturs bija interesants un saistošs, tā norise profesionāli noorganizēta.
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs pateicas par mācību centra Letija speciālistu atsaucību, profesionalitāti un gatavību reaģēt uz klienta vajadzībām. Īpašs paldies Letijas programmu direktorei Gundegai Eglītei par personisku pieeju.
Līdzšinējās pozitīvās pieredzes vadīti, ceram arī uz turpmāku sadarbību ar  „Letija MC” profesionālo kursu un semināru organizēšanā.”
Nellija Veinberga, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītājas p.i.

ES projektu sagatavošanas un uzskaites kārtība (projekta finanšu vadība)
Lektore: Rita Juhņēviča
Ļoti patika, ka lektore ir praktiķe, patika piemēri no reālām situācijām, kas palīdz saprast un izprast semināra tēmu.
Lekcijas gaitā notika diskusija, jebkurš varēja izteikt savu viedokli, izrunāt praksē iegūtās zināšanas. Semināra vadītāja prot strādāt ar auditoriju, ļoti labi vada semināru (ieliktu simtnieku vērtēšanas anketē). Paldies.
Lidija Peļmeņeva, Latvijas Nacionālā arhīva Finanšu analīzes un pārskatu daļas galvenā grāmatvede

ES projektu informācijas un publicitātes pasākumu
plānošana un īstenošana. Literārā rediģēšana
Lektores: Līga Baltiņa, Inta Urbanoviča
"Seminārs bija labi organizēts, lektori bija profesionāli, labi sagatavojušies un atbildēja uz visiem jautājumiem.
No kolēģiem saņēmām labas atsauksmes. Liels paldies par interesanto un aizraujošo semināru!"
Kristīne Jansone, Ventspils pilsētas domes darbiniece

Sociālās uzvedības korekcijas programma sarežģītiem pusaudžiem un jauniešiem
Lektore: Mag. Psyh. Olga Kārkliņa, praktizējoša klīniskā psiholoģe
 • Ļoti patika, ka lektore ir praktiķe, patika piemēri no reālām situācijām. Bija jaunas lietas, ko iegaumēt un pielietot darbā un arī atausa atmiņā sen aizmirstas patiesības.
 • Patīkama lektore! Vērtīga lekcija, jo esam ikdienā saskarē ar problēmbērniem. Pozitīvais tas, ka lekcija nebija „sausa” teorija, bet līdzi nāca praksē iegūtie piemēri, kas palīdz saprast un izprast semināra tēmas.
 • Nodarbība labi strukturēta, sagatavota, saturs atbilstošs, viegli uztverams. Interesanti, noderīgi.
 • Vērtīgs seminārs profesionālajai izaugsmei ar vērtīgiem praktiski izmantojamiem padomiem, kurus dažādi variējot var (ir iespējams) izmantot reālajā dzīvē.
 • Spilgta, ilustrēta informācijas pasniegšana. Teorija tiek ilustrēta ar reāliem dzīves piemēriem. Semināra vadītājs prot strādāt ar auditoriju, labi vada semināru.
Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" direktore Inga Ķieģele un darbinieki
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" direktore Kristiāna Andersone un darbinieki

Valsts un pašvaldību iestāžu un teritorijas mārketings
Lektore:Līga Proškina, LLU lektore
Seminārs bija ļoti interesants un aizraujošs. Diskusijas rosināja jaunas idejas. Patika lektores sniegtie piemēri.
Elīna Neimane, Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste

Autortiesību ieguve un izmantošana uzņēmuma darbībā
Lektore: Ingrīda Veikša juridisko zinātņu doktore
Lektores, juridisko zinātņu doktores Ingrīdas Veikšas, lekcija semināraAutortiesību ieguve un izmantošana uzņēmuma darbībā” ietvaros bija visnotaļ interesanta, saistoša, noderīga un vērtīga. Mani uzrunāja gan lektores akadēmiskā maniere, kursu lasot, gan arī lektores nerimstošie aicinājumi risināt reālus case study, kas, protams, beigās izvērsās par ļoti vērtīgām sarunām/diskusijām par tēmu.
Liels prieks par atsaucīgo kolektīvu un individuālo pieeju – paldies Jums!
Elīna Eglīte, reklāmas speciāliste

Profesionālā izdegšana, tās novēršanas iespējas
Lektore: Mag. Psyh. Olga Kārkliņa, praktizējoša klīniskā psiholoģe
Visu Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 12. saieta-konferences dalībnieču vārdā Liels paldies, ka, neskatoties uz mūsu nelielajām finansiālajām iespējām, piedalījāties mūsu konferencē, nolasījāt tik interesantu lekciju. Vēlāk vakarā un arī šodien saņemu "paldies" par konferences saturu. Tur liels nopelns ir arī lektorei Olgai!!!Paldies! Lai arī turpmāk Jums viss izdodas!
Patiesā cieņā un ar sirsnīgiem sveicieniem
Gunta Romanovska,
Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja

Komunikāciju prasmes darbā ar specifiskām klientu grupām
Lektore: Mag. Psyh. Olga Kārkliņa, praktizējoša klīniskā psiholoģe
Man seminārs patiešām patika un lektore mācēja to ļoti interesanti pasniegt. Iegūtās zināšanas man noderēs ne tikai darbā, bet arī ikdienas komunikācijā ģimenē, ar draugiem. Paldies par labi organizēto semināru.
LR Saeimas darbiniece Z. K.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde