lv | ru | en

Kursu, semināru tēmas izbraukumiem

Jebkura mūsu mājas lapā piedāvātā programma ir Jūsu rīcībā, ja vien vēlaties mūs redzēt pie sevis!

Lektore: Dr. iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskolas Turība profesore 

Lektore: Dr. iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskolas Turība profesore
Tiesību pamati
Lektore: Dr. iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskolas Turība profesore
Viss par nodokļiem budžeta iestādēm un to kapitālsabiedrībām
(aktuālākā un jaunākā informācija par pēdējiem grozījumiem likumdošanā)
Lektore: Jadviga Neilande

Lektore: Daina Dzilna, projekta speciāliste juridiskajos un iepirkuma jautājumos, LPS iepirkumu speciāliste

Lektore: Inga Milēviča, Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi.
Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Azerbaidžānā, Indijā un Japānā. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle.

Lektore: Mg.philol. Inga Milēviča

Lektore: Mg.philol. Inga Milēviča

Lektore: Mg.philol.Inga Milēviča

Personības attīstības treniņš:
emociju pārvaldīšana un stresa pārvarēšana
Lektore: Natālija Praliča, izglītības psiholoģe, sociālo zinātņu maģistre sabiedrības pārvaldē

Sociālās uzvedības korekcijas metodes un pieeja darbā ar „sarežģītiem” pusaudžiem un jauniešiem
Lektore: Natālija Praliča

Problēmu risināšanas un domāšanas prasmes.
Profesionālā izdegšana, tās novēršanas iespējas
Lektore: Natālija Praliča

Vecuma īpatnības un veca cilvēka psihes izmaiņas.
Līdzās esošo cilvēku asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) spēju attīstīšana
Lektore: Natālija Praliča

Komunikācijas prasmes darbā ar specifiskām klientu grupām
Lektore: Mag. Psyh. Olga Kārkliņa, praktizējoša klīniskā psiholoģe

Profesionālā izdegšana, tās novēršanas iespējas
Izsīkuma jeb izdegšanas sindroms jeb angļu valodā “burn out syndrome”
Seminārs speciālistiem, kuru profesija saistīta ar citu cilvēku aprūpi, emocionālo kontaktu ar cilvēkiem un tiem, kuru profesijā raksturīgs augsts stresa līmenis.
Lektore: Mag. Psyh. Olga Kārkliņa

Lietišķā sarakste, elektroniskā pasta vēstules — stils, valoda un etiķete
Lektore: : Dr. philol. Baiba Saulīte, valodniece, LU Matemātikas un informātikas institūta pētniece

Lektore: Mg. philol. Sigita Kušnere, LU HZF lektore, redaktore

Lektore: Inga Ošiņa

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde