lv | ru | en

Semināri

Jaunums!
Praktiskas ievirzes kurss par dokumentu valodu un tās uzlabošanas iespējām
(darbs ar reāliem dokumentiem un kļūdu analīze no dokumentiem)
4. martā no 10.00 līdz 14.30
DOKUMENTU TEKSTVEIDE VALODAS ASPEKTĀ
Mērķis: pievērst uzmanību dokumentu valodas īpatnībām, par pamatu izmantojot reālus valodas prakses piemērus, kā arī darboties praktiski, analizējot un rediģējot dažādus dokumentu tipu piemērus (kursa dalībniekiem ir iespēja darboties individuāli, uzlabojot savas prasmes dokumentu valodas izvēlē)
Programma:
1.       Normatīvie akti, vadlīnijas un rokasgrāmatas, kas nosaka dokumentu izstrādi
2.      Dokumentu formālā struktūra
3.      Hibrīdvalodas pazīmes dokumentu tekstveidē
4.      Dokumentu valoda – emocionālais un stilistiskais noformējums
4.1.        Stilistiskais paaugstinājums
4.2.      Stilistiskais pazeminājums
4.3.      Emocionālā nokrāsa
5.      Dokumentu valoda – gramatiskais noformējums
5.1.       Vārdšķiras un gramatisko formu izvēle
5.2.      Teikuma gramatiskais centrs
5.3.      Vārdu secība
5.4.      Noliegums teikumā
6.      Dokumentu valoda – ortogrāfiskais noformējums
7.      Dokumentu valoda – leksikostilistiskais noformējums
7.1.       Liekvārdība
7.2.      Vārdu trūkums
8.      Individuālais darbs – dokumentu rediģēšana un pilnveide
8.1.        Gatavu dokumentu valodas analīze
8.2.      Gatavu dokumentu valodas rediģēšana un pilnveide
Lektore: Dr. philol. , doc.Inta Urbanoviča, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Maksa: EUR 75

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde