lv | ru | en

Mēneša aktualitāte

Jauna programma!
no 10.00 līdz 14.30
LATVIEŠU INTERPUNKCIJA – TEORIJA UN PRAKSE
Mērķis: palīdzēt uzlabot zināšanas latviešu interpunkcijā, piedāvājot pārskatu par latviešu interpunkcijas zīmēm un to praktisko lietojumu; pievērst īpašu uzmanību interpunkcijas problēmgadījumiem, kā arī darboties praktiski, rediģējot interpunkcijas neprecizitātes tekstā.
Programma:
1.        Interpunkcijas jēdziens, latviešu valodas interpunkcijas principi un literārās normas
2.            Latviešu valodā lietojamās pieturzīmes, interpunkcijas zīmju funkcionāls raksturojums
3.            Interpunkcijas problēmgadījumi lietišķajā tekstveidē
3.1.        Datuma pieraksts
3.2.      Adreses pieraksts
3.3.      Skaitļu norādes
3.4.      Saīsinājumi
3.5.      Abreviatūras jeb saīsinājumu salikteņi
4.            Dažādas gramatiskās konstrukcijas vienkāršā teikumā
4.1.       Vienlīdzīgi teikuma locekļi
4.2.      Konstrukcijas ar vispārinātājvārdu
4.3.      Savrupinājumi
4.4.      Divdabja teicieni
4.5.      Iestarpinājumi (iespraudumi, paskaidrojumi)
4.6.      Uzruna
4.7.      Partikulas, modālie vārdi
4.8.      Salīdzinājumi
5.      Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā
6.      Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā
7.      Praktiski uzdevumi – atkāpes no normām interpunkcijas lietojumā
Lektore: Dr. philol. , doc.Inta Urbanoviča, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Maksa: EUR 75

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde