lv | ru | en

Mēneša aktualitāte

23. augustā no 10.00 līdz 14.30
Eiropas Savienības līdzfinansēto struktūrfondu projektu finanšu vadība, kontrole un uzskaites
kārtība
Mērķauditorija: iestāžu un finanšu struktūru vadītāji, projektu daļu vadītāji, projektu vadītāji, projektu grāmatveži, pašvaldību un valsts institūciju vadītāji, arī NVO vadītāji u.c. interesenti.
Semināra mērķis: izglītot vai papildināt esošās zināšanas par ES līdzfinansēto projektu sagatavošanu, finanšu vadību un uzskaites kārtību.
Programmā:
1.       Projektu tiesiskais ietvars:
·         ES normatīvie akti un dokumenti;
·         pieejamie finanšu līdzekļi (finanšu sadalījums starp darbības programmām);
·         LR normatīvie akti un dokumenti par  programmu  īstenošanu;
·         Programmu īstenošanas reglamentējošie normatīvie akti un dokumenti;
·         projektu pieteikumi veidi, raksturīgākās iezīmes un projekta uzbūve;
·         projekta finanšu vadība;
·         projekta plānošana : projekta plānošanas atšķirības atkarībā no noteiktā projekta iesnieguma veida, projekta tēmas izvēle, problēmu analīze, projekta darbības mērķis, resursu un izmaksu plānošana;
·         sasniedzamie rezultāti projekta ietvaros.
2.      Projekta īstenošanas procesu modelis:
·         projekta dzīves cikls;
·         projekta īstenošanas posmi un projekta fāzes;
·         projekta vadības procesi;
·         projekta dokumentācija;
·         projekta vadības jomas: satura, laika, izmaksu, komunikācijas, risku, finanšu vadības.
3.      Projekta plānošana:
·         projekta vadības un uzraudzības plānošana;
·         projekta izmaksu plānošana;
·         projekta budžeta plānošana;
·         projekta pieteikuma veidlapas sagatavošana un izstrāde.
4.      Projekta īstenošana un projekta īstenošanas kontrole :
·         ar projektu saistīto iepirkumu procedūru un konkursu organizēšana, līgumu slēgšana ar izpildītājiem un pakalpojumu sniedzējiem;
·         komunikācijas organizēšana ar projektā iesaistītajiem dalībniekiem;
·         visu darba procesu kontrole, koordinācija, risku analīze, pasākuma plāna izstrāde risku mazināšanai vai novēršanai kontroles līmeņi, kontroles kritēriji, kontroles procedūras.
5.      Projekta noslēgums:
·         projekta rezultātu novērtēšanu un testēšana;
·         projekta noslēguma ziņojuma izstrāde;
·         projekta slēgšana.
6.      ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu dokumentu noformēšana un grāmatvedības uzskaites kārtība.
Lektore: Rita Juhņēviča, CMC (CMC: Certified Management Consultant), sertificēta vadības konsultante, Starptautiskais vadības konsultantu institūts, SIA „INDIGO LINE” finanšu direktore, ilggadēja pieredze valsts pārvaldes institūciju darbā, kā arī liela pieredze darbā ar ES projektiem.
Maksa: EUR 75

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde